શોધ – ઉમાશંકર જોશી

પુષ્પો સાથે વાત કરવાનો સમય રહ્યો નહીં. પુષ્પો, પૃથ્વીના ભીતરની સ્વર્ગિલી ગર્વિલી ઉત્કંઠા, તેજના ટાપુઓ, સંસ્થાનો માનવીઅરમાનનાં; પુષ્પો મારી કવિતાના…

Continue Reading →